Selecteer een pagina

Privacystatement AVG

Privacyverklaring Woningbouwvereniging Reeuwijk

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Woningbouwvereniging Reeuwijk (hierna: “WBV Reeuwijk”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor WBV Reeuwijk is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. WBV Reeuwijk spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze WBV Reeuwijk uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van de diensten van WBV Reeuwijk, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking
WBV Reeuwijk zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het uitvoeren van de diensten;
• Het opstellen en uitvoeren van een huurovereenkomst;
• Authenticatie van de huurder;
• Het uitvoeren van transacties en het versturen van rekeningoverzichten;
• Het beheren en onderhouden van woningen;
• Het tegengaan van overlast en onrechtmatige bewoning;
• Het bijhouden van huurachterstanden;
• Het bijhouden van het aantal nieuwe huurders per regio en het analyseren van deze data;
• Het beantwoorden van uw vragen;
• Het afhandelen van juridische geschillen;

Categorieën persoonsgegevens
WBV Reeuwijk verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
• Naam- en contactgegevens, te weten: uw voor- en achternaam, adres, historische adressen, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer;
• Betaalgegevens, te weten: uw rekeningnummer, betaalhistorie en inkomenstoets;
• Bijzondere persoonsgegevens, WBV Reeuwijk verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens indien u deze vrijwillig verstrekt of indien dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Indien van toepassing worden derhalve gegevens van bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg en gegevens over crimineel gedrag (zoals bijvoorbeeld over een wietplantage) verwerkt.

WBV Reeuwijk verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen
en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking
WBV Reeuwijk verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van WBV Reeuwijk, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en WBV Reeuwijk. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
Wettelijke plicht: WBV Reeuwijk verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op WBV Reeuwijk rust.
Gerechtvaardigd belang: Indien WBV Reeuwijk een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is WBV Reeuwijk gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.
Toestemming: Als WBV Reeuwijk persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal WBV Reeuwijk uw toestemming vragen voordat WBV Reeuwijk de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
WBV Reeuwijk kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.

WBV Reeuwijk maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft WBV Reeuwijk verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie
of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

WBV Reeuwijk verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal WBV Reeuwijk geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn
WBV Reeuwijk waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens
WBV Reeuwijk heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens WBV Reeuwijk betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. WBV Reeuwijk vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door WBV Reeuwijk over u verwerkte persoonsgegevens;
Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien WBV Reeuwijk deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, WBV Reeuwijk de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door WBV Reeuwijk over te laten dragen aan een andere organisatie;
Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WBV Reeuwijk. Bij een dergelijk verzoek zal WBV Reeuwijk de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van WBV Reeuwijk, kunt u dit melden bij WBV Reeuwijk zelf. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Contact
U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Reeuwijk via het onderstaande adres:
Woningbouwvereniging Reeuwijk
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ Reeuwijk
privacy@wbvreeuwijk.nl
0182 – 39 45 93