Selecteer een pagina

 

 

 

Onderzoek naar versterken door samenwerken

 

Woningbouwvereniging Reeuwijk is sterk geworteld in de gemeente; heeft vele sterke kanten, zoals kennis van de lokale woon- en leefsituatie, het woningbezit en de huurders. De kracht van klein wordt dat in onze sector vaak genoemd.
Maar gezien onze personele omvang ook klein is, met op sommige functies specialistische kennis in een eenpersoons bezetting, is dat ook kwetsbaar.
Daarnaast wordt ook aan een kleine organisatie veel gevraagd aan kennis en moeten wij aan dezelfde wetten en regels voldoen als een grote corporatie. Speciale regels voor de Volkshuisvesting met verantwoording aan de enkele jaren geleden opgerichte Autoriteit Woningcorporaties. Ook de belastingwetgeving voor de Vennootschapsbelasting welke sinds kort ook voor ons geldt en een behoorlijke financiële impact heeft, is zo’n voorbeeld. Tel daarbij op dat er de komende jaren nogal wat aan vernieuwingsplannen op stapel staan om het woningbezit up to date te houden en waar het kan, uit te breiden. Denk aan de relatief grote opgave om het woningbezit energieneutraal te maken en de nodige nieuwbouw en renovatie of sloop- nieuwbouwplannen. Deze hebben ook financieel een belangrijke impact en daarmee van groot belang om die plannen qua risico goed voor te bereiden en uit te voeren. Het gaat om miljoenen euro’s volkshuisvestingsgeld, wat verantwoord moet worden besteed.
Atrivé, een deskundig adviesorganisatie voor m.n. de woningcorporaties, heeft de onderzoeksvraag gekregen hoe onze woningbouwvereniging -met behoud van de eigen identiteit en de zelfstandige vereniging- d.m.v mogelijke samenwerking haar continuiteit en kwaliteit het beste kan versterken.
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 25-11 jl. is verslag gedaan van het onderzoekstraject van Atrivé.

Voor het adviestraject is een aantal maal gesproken met het bestuur van de huurdersvereniging , het personeel en de Raad van Commissarissen. Het eindadvies  gaf aan  te onderzoeken of een grote collega-corporatie in de regio Woningbouwvereniging Reeuwijk kan helpen om de continuïteit te verzorgen en de kennis welke zij veelal in eigen huis hebben, te kunnen inzetten voor onze vereniging. Daarbij wel aadacht te hebben voor:

  •  zorgen dat dit voor de toekomst goed wordt geborgd;
  • met de nadrukkelijke afspraak dat Woningbouwvereniging Reeuwijk een zelfstandige woningbouwvereniging blijft;
  • met behoud van genoemde lokale kennis en kracht;
  • Woningbouwvereniging maakt haar eigen strategie- en beleidskeuzes en draagt hiervoor eigen verantwoording;
  •  met behoud van het eigen kantoor en de bekende mensen in het contact naar de huurders.

De afgelopen maanden is a.d.h.v. het eindrapport gesproken met enkele grotere collega-corporaties in de regio met de vraag of zij kans zien om ons met bovengenoemde opzet stevig te kunnen ondersteunen. Op basis van die gesprekken is zo objectief mogelijk een eerste voorkeur gemaakt en zijn er verdere verkenningen om tot een dergelijke ondersteuning te komen met  collega-woningcorporatie Mozaïek Wonen. De resultaten van deze verkenningen zijn positief. De voorwaarden voor en de wijze waarop deze ondersteuning zal worden uitgewerkt  worden opgenomen in een stevige intentieovereenkomst. In de tweede helft van 2020 worden de verdere details gezamenlijk uitgewerkt .
Daarmee verwachten we dat de inhoudelijk ondersteuning voor de continuïteit van de werkorganisatie en de inhoudelijke kennis en kwaliteit uiterlijk begin 2021 kan worden ingezet.
Een prima collegiale oplossing waarbij Woningbouwvereniging Reeuwijk een zelfstandige woningcorporatie blijft, met de eigen huurdersvereniging HVR en ledenvergadering, en haar kracht behoud naar de huurders in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 27 augustus a.s. zal, als vervolg op de bespreking van november jl.,  bovenstaande nader worden toegelicht en besproken.