Selecteer een pagina

Huurverhoging

Woningbouwvereniging Reeuwijk realiseert zich dat we leven in een periode die geheel in het teken van de Coronacrisis staat.
Ieder jaar op 1 juli passen wij de huurprijs aan. Dat is belangrijk om projecten, nieuwbouw en renovaties te kunnen blijven doen.
Het toevoegen van meer sociale huurwoningen is hard nodig en Reeuwijk, Driebruggen en Waarder. Wij vinden het belangrijk dat daar geen vertragingen ontstaan. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat voor sommige de Coronacrisis ook financiële gevolgen heeft. Soms zelfs heel acuut waardoor het betalen van de huur een probleem kan zijn. Graag bieden wij die huurders een maatwerkoplossing.


Wat is de huurverhoging vanaf 1 juli 2020?

Bij het bepalen van het percentage is rekening gehouden met:

  • de wettelijke kaders zoals voorgeschreven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het vaststellen van huurprijzen;
  • het sociaal akkoord dat is afgesproken tussen de Woonbond (belangenorganisaties van huurders) en Aedes (overkoepeld orgaan van woningcorporaties);
  • de jaarlijkse algemene kostenstijging, oftewel de inflatie, welke is vastgesteld op 2,6%;
  • de vastgestelde maximale verhogingspercentages, die in 2020 per woning doorberekend mogen worden.

Overleg met de huurdersvereniging

Met de huurdersvereniging zijn onze standpunten besproken en aan de huurdersvereniging is gevraagd een advies uit te brengen over het voorgestelde huurbeleid.  Huren moeten voor iedereen betaalbaar blijven, daarom is gezocht naar een zo reëel mogelijk huurbeleid, waarbij de huurverhoging voor de inkomens tot € 43.574,- lager blijft dan wettelijk is toegestaan. Hierbij volgen wij ook het afgesproken Sociaal Akkoord. Samen met de huurdersvereniging is overeengekomen dat deze woningen een huurverhoging van 2,4% krijgen.

Door de inmiddels forse belastingdruk (verhuurdersbelasting én vennootschapsbelasting van meer dan 3 maanden huuropbrengst per jaar voor onze vereniging), het gewenste vernieuwingsprogramma en toevoeging van nieuwe huurwoningen, kunnen wij niet kiezen voor een verdere huurverlaging. Dit zou een financieel gezonde toekomst in gevaar brengen. Door de huurprijzen van veruit het grootste deel van onze woningen binnen de huurtoeslaggrenzen te houden, zorgen wij wel voor een woningvoorraad met voldoende woningen die voor huurtoeslag beschikbaar blijven.Voor de hoge inkomensgroep berekenen wij wel de wettelijke maximale inkomensafhankelijkehuurverhoging. Wij vragen voor de woningen van deze groep de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning zonder sociale huurkorting. Wel is dit jaar besloten om niet de maximaal toegestane huurverhoging te vragen en wordt er rekening mee gehouden dat de huurprijs van deze woningen niet uitstijgen boven de huurprijs van de middendure huurwoningen.

Op grond van genoemde uitgangspunten en beleid, is in goed overleg met de huurdersvereniging besloten de huur als volgt te verhogen:

Voor huishoudinkomens tot €43.574

2,4% voor alle woningen, die onder dit inkomen vallen

Voor huishoudinkomens vanaf €43.574

5,6% voor woningen met een huurprijs t/m € 600,-
2,4% voor woningen met een huurprijs boven 600,-

VRAAG en ANTWOORD

Wat is een gezamenlijk huishoudinkomen?
Het gezamenlijk huishoudinkomen is het totale inkomen van iedereen die in de huurwoning woont. Het gaat om het bedrag dat u invulde in box 1, 2en 3 bij uw belastingaangifte over 2018. Het gaat om het inkomen van de huurder. Maar ook om het inkomen van andere bewoners van de woning. We kijken naar het inkomen van de personen die op 1 juli 2020 ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen van de gemeente.

Welke datum gebruiken we voor de berekening van de huurverhoging?
– Voor het aantal personen: op 1 juli 2020 kijken we wie er ingeschreven staat in de Basis Registratie Personen. 
– Voor het inkomen van de bewoners: het inkomen dat de bewoners verdienden in 2018.

Tellen alle inkomens mee?
Ja, alle inkomens tellen mee. Ook het inkomen van mensen die bij u wonen of die een kamer bij u huren. Woont er iemand onder de 23 jaar bij u? Dan telt hun inkomen alleen voor een deel mee. Het gaat om het deel dat ze meer verdienen dan het minimumloon. Verdient die persoon minder dan het minimumloon? Dan telt het inkomen dus niet mee.

Welke gegevens geeft de Belastingdienst aan ons door?
De Belastingdienst geeft aan in welke inkomenscategorie het inkomen van uw huishouden valt. Zij geven een code aan ons door. De Belastingdienst telt daarvoor de inkomensgegevens van alle inwoners bij elkaar op. Het gaat om de inkomensgegevens van de inwoners die op 1 april 2020 stonden ingeschreven in de Basis Registratie Personen.
De Belastingdienst geeft niet uw inkomensgegevens aan ons door.


Wat is het woningwaarderingsstelsel?
Een puntensysteem dat bepaalt hoeveel kwaliteitspunten uw woning heeft. Op basis van het aantal punten kunt u zien wat de maximale huur van uw woning mag zijn. Een belangrijk deel van de punten wordt bepaald door de WOZ-waarde van de woning. Bij het voorstel van de huurverhoging vindt u het puntentotaal van de woningwaardering van uw woning.Hieraan verbonden is een maximale huurprijs die wij volgens dit wettelijke systeem voor uw woning mogen vragen. Meer informatie over de huurprijs en het puntensysteem vindt u op de website van de Huurcommissie.Uiteraard kunt u ook bij ons terecht met uw vragen.


Geldt het woningwaarderingsstelsel voor alle woningen?
Ja, het woningwaarderingsstelsel geldt voor alle woningen met een sociaal huurcontract. De huurprijs mag niet boven de maximale huurprijs uitkomen.


Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging voor geliberaliseerde huurwoningen?
Nee. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor huurwoningen in de sociale sector. Die woningen hebben een zogenaamd gereguleerde huurovereenkomst. Een verhuurder van een geliberaliseerde huurwoning mag een huurprijs vragen die hij wil. Behalve als er andere afspraken staan in de huurovereenkomst.

Moet ik iets regelen voor de betaling van de nieuwe huurprijs?
U moet alleen iets regelen als u betaalt met een periodieke overschrijving. Verander dan vanaf 1 juli het bedrag naar de nieuwe huurprijs. Betaalt u via automatische incasso? Of krijgt u elke maand van ons een acceptgiro? Dan hoeft u niets te doen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Bent u het niet eens met uw nieuwe huurprijs? Maak dan vóór 1 juli 2020 schriftelijk bezwaar. U maakt bezwaar door het bezwaarformulier van de Huurcommissie in te vullen. Lever het bezwaarformulier vervolgens bij ons in. Samen met de bijlagen die u mee moet sturen.

Met welke redenen kan ik bezwaar maken?
U kunt niet zomaar bezwaar maken. U maakt bezwaar als u een goede reden heeft waarom u het niet eens bent met de huurverhoging. Bezwaar maken tegen de extra huurverhoging kan in de volgende gevallen:

Huishoudinkomen in 2018 is lager dan vermeld op de inkomensverklaring
Als uw inkomen in 2018 lager is dan de inkomensgrens ( € 43.574,-) en u krijgt een huurverhoging van minimaal 5,2%, dan kunt u bezwaar indienen tegen deze extra huurverhoging. U hoeft zelf geen inkomensgegevens over 2018 bij uw bezwaar te voegen. In dit geval zullen wij opnieuw een inkomensverklaring bij de Belastingdienst opvragen. Wanneer uit de nieuwe verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2018 lager was, dan passen wij het huurverhogingsvoorstel aan tot het niveau dat past bij de juiste inkomensgrens. Geeft de inkomensverklaring dezelfde categorie aan als de eerste inkomensverklaring, dan kunt u ervoor kiezen uw bezwaar in te trekken. De voorgestelde huurverhoging gaat dan door. Trekt u uw bezwaar niet in, dan kunnen wij uw bezwaar voorleggen aan de Huurcommissie. Als de Huurcommissie ons gelijk geeft, moet u de legeskosten van € 25,00 betalen.

Huishoudinkomen in 2019 is lager dan in 2018
U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2019 lager was dan de inkomensgrens van € 43.574,- die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt en u heeft een huurverhoging van minimaal 5,2% gehad. Uw bezwaar zult u dan moeten onderbouwen. Bij uw bezwaarschrift moet u in ieder geval inkomensverklaringen, zogenaamde IB60-verklaringen over 2019 van alle leden van uw huishouden voegen. Deze IB60-verklaringen over 2019 kunt u vanaf 1 juni 2020 aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543 of u logt in bij mijnbelastingdienst.nl Daarnaast vragen wij om drie rencente salarisstroken en controleren wij u inschrijving bij de Basisregistratie Personen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.


U bent gehandicapt of chronisch ziek
Als u of een lid van uw huishouden gehandicapt of chronisch ziek bent, kunt u bezwaar maken tegen de extra huurverhoging. Bepaalde groepen gehandicapten of chronisch zieken zijn uitgezonderd van de extra huurverhoging omdat ze vaak niet kunnen verhuizen en/of een verhuizing ongewenst is, omdat er bijvoorbeeld voorzieningen in de woning zijn aangebracht. U vindt meer informatie en de situaties waarin u bezwaar kunt maken op de website van de rijksoverheid.

Uw huishouden telt vier of meer personen op de ingangsdatum van de huurverhoging
Dan kunt u bij de woningbouwvereniging bezwaar maken tegen de extra huurverhoging. De woningbouwvereniging kan in dat geval een vervolgverklaring opvragen bij de belastingdienst.

Iemand in het huishouden heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt op de ingangsdatum van de huurverhoging
U kunt bij de woningbouwvereniging bezwaar maken tegen de extra huurverhoging. De woningbouwvereniging kan in dat geval een vervolgverklaring opvragen bij de belastingdienst om dit na te gaan.

Met welke reden kan ik een huurverlaging aanvragen?
Er zijn twee redenen mogelijk. Die redenen staan hieronder beschreven. Het is belangrijk om te weten dat u niet met terugwerkende kracht een huurverlaging kunt voorstellen. Stel huurverlaging altijd minimaal twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum voor. Bijvoorbeeld: in februari stelt u een huurverlaging voor vanaf 1 mei (twee maanden zitten ertussen: maart en april).

Uw huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs
In principe kan dit niet. Wij vragen namelijk nooit de maximale huurprijs van een woning. De maximale huurprijs kunt u berekenen op basis van het woningwaarderingsstelsel. De puntentelling van uw woning heeft u ontvangen bij uw huurverhogingsvoorstel. Is uw huurprijs toch hoger? Dan kunt u huurverlaging aanvragen. U stuurt ons dan een brief met een voorstel. Uit de puntentelling moet blijken dat u meer betaalt dan de maximale huurprijs van uw woning. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan kunt u uw voorstel voor huurverlaging sturen naar de Huurcommissie. Zij neemt een onafhankelijke beslissing.

Uw huishoudinkomen over 2020 is lager
Is het totale inkomen van alle bewoners in 2020 minder dan € 43.574? En hebben wij wel een inkomensafhankelijke huurverhoging gerekend? Dan kunt u een voorstel doen om de huur te verlagen. U stuurt ons dan een brief met een voorstel. Met de brief stuurt u ook twee bewijzen mee:
– Inkomensverklaringen van iedereen in uw huishouden. Of indien beschikbaar IB60 verklaringen.
– Een uittreksel van de Basis Registratie Personen. Daaruit blijkt hoeveel personen op het adres staan ingeschreven.

Moet ik iets regelen als ik huurtoeslag ontvang?
In principe hoeft u niets te regelen met de Belastingdienst. Wij geven de nieuwe huurprijs automatisch aan de Belastingdienst door. De Belastingdienst past uw huurtoeslag aan op de nieuwe huur in januari 2020. Is er een grote verandering in uw inkomen? Of een grote verandering in de samenstelling van uw huishouden? Dan adviseren wij u om dit alvast door te geven aan de Belastingdienst. Vraag dan om uw huurtoeslag eerder aan te passen. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat u ineens veel huurtoeslag moet terugbetalen.

Waar kan ik nog meer informatie vinden?
– Op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (informatie over de huurverhoging).
– Op de website van de Huurcommissie (informatie over de huurverhoging).
– U kunt de Huurcommissie bellen met uw vragen. Het telefoonnummer is (0800) 48 87 243. U kunt de Huurcommissie bereiken op maandag tot en met  vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur.
– In de Huurkrant


 

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon (0182) 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.