Selecteer een pagina

Huurverhoging en huurverlaging

Huurverhoging 2024

Alle huurders van Woningbouwstichting Reeuwijk krijgen eind april een brief met informatie over de huurverhoging per 1 juli 2024.  

Voor een zelfstandige (sociale) huurwoning is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen (peiljaar 2022). Voor de verschillende inkomensgroepen geldt een maximale huurverhoging. Lees hieronder verder bij ‘Standaard huurverhoging’ en ‘Inkomensafhankelijke huurverhoging’.

Lees voor meer informatie de huurkrant.

Reguliere huurverhoging

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat niet hoger is dan

 • € 52.753 in 2022 voor eenpersoonshuishoudens en
 • € 61.046 in 2022 voor huishoudens van twee of meer personen

De maximale huurverhoging is per 1 juli 2024 gelijk aan 5,3%. De netto huurprijs wordt in 2024 niet hoger dan € 879,66.

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen hoger dan:

 • € 52.753 maar niet hoger dan € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens, of
 • € 61.046 maar niet hoger dan € 82.921 voor huishoudens van twee of meer personen,

is de wettelijk toegestane maximale huurverhoging per 1 juli 2024 € 50 bovenop het bedrag van de (kale) maandhuur. Hoewel Wbv Reeuwijk wettelijk gerechtigd is om een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen, hebben we besloten om dit jaar een reguliere verhoging van 5,3% toe te passen voor deze groep met hogere middeninkomens. De kale huurprijs zal in 2024 niet hoger zijn dan € 943,61.

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan:

 • € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens
 • € 82.921 voor huishoudens van twee of meer personen

is de maximale wettelijke toegestane huurverhoging per 1 juli 2024 gelijk aan € 100 op het bedrag van de (kale) maandhuur. Woningbouwstichting Reeuwijk past echter een gematigde inkomensafhankelijke huurverhoging toe van 7,3% voor de hogere middeninkomens. De kale huurprijs wordt in 2024 niet hoger dan € 943,61.

 

 

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Bijvoorbeeld als de huur van uw woning door de aangekondigde huurverhoging boven de maximale huurprijs komt te liggen. Bezwaar maken kan alleen als u een sociale huurwoning heeft (niet-geliberaliseerd huurcontract). Een voorbeeld van een bezwaarschrift kunt u vinden op de site van de Huurcommissie.

Wanneer is bezwaar tegen de huurverhoging mogelijk? 
De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging. Voor 2024 geldt dan een huurverhoging die hoger is dan 5,3% voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat niet hoger is dan
•    € 52.753 in 2022 voor eenpersoonshuishoudens en
•    € 61.046 in 2022 voor huishoudens van twee of meer personen

Overige redenen
•    De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
•    In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
•    Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
•    U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
•    U heeft gebruik gemaakt van de Wet eenmalige huurverlaging en uw huurprijs is in 2022 om die reden verlaagd.
•    De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Vragen en antwoorden over bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

Let op: Dit geldt alleen als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen van 5,3% of 7,3%

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging. Voor 2024 geldt dan een huurverhoging die hoger is dan 5,3% voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan
•    € 52.753 maar niet hoger dan € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens
•    € 61.046 maar niet hoger dan € 82.921 voor huishoudens van twee of meer personen

De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging. Voor 2024 geldt dan een huurverhoging die hoger is dan 7,3% voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat hoger
is dan
•    € 62.191 voor eenpersoonshuishoudens
•    € 82.921 voor huishoudens van twee of meer personen

Welke bezwaargronden zijn er op basis van het inkomen? 
•    Het inkomen vermeld op de inkomensindicatie klopt niet.
•    Het inkomen in 2023 is lager dan het inkomen in 2022.
•    Het huishouden behoort tot de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten.

Wanneer vraagt Wbv Reeuwijk een tweede inkomensindicatie (vervolgverklaring) op? 
Als u stelt dat het inkomen op de inkomensindicatie niet juist is. Bijvoorbeeld omdat het aantal inkomensontvangers niet klopt of omdat het inkomen later op een ander bedrag is vastgesteld. U hoeft bij uw bezwaar geen inkomensgegevens te voegen.

Hoe kan u bewijzen dat het huishoudinkomen in 2023 lager was dan in 2022? 
Dat kan u bewijzen door de volgende stukken aan Wbv Reeuwijk te overhandigen:
•    Een door de inspecteur van de Belastingdienst afgegeven verklaring over het inkomensgegeven (Verklaring geregistreerd inkomen, voorheen IB60-formulier) van alle bewoners van de woning over het jaar 2023.
•    En een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres.

Hoe vraagt u een inkomensverklaring aan? 
Dat kan digitaal via Mijn Belastingdienst of via de Belastingtelefoon: 0800 – 0543. De inkomensverklaring voor 2022 kan worden aangevraagd vanaf april 2024. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Hoe kan u bezwaar maken? 
Vóór 1 juli 2024 kan u schriftelijk bezwaar maken bij Wbv Reeuwijk. Als Wbv Reeuwijk de huurverhoging in stand houdt, dan moet Wbv Reeuwijk de Huurcommissie vragen het huurverhogingsvoorstel te beoordelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Kan Wbv Reeuwijk bezwaren afwijzen omdat ze onterecht zijn? 
Nee, dat is niet mogelijk: Wbv Reeuwijk beoordeelt niet de juistheid van het bezwaar. Wbv Reeuwijk kan u er wel op wijzen dat een bezwaar naar de mening van Wbv Reeuwijk niet terecht is en de reden daarvoor aan geven. Maar als u uw bezwaar niet intrekt, moet Wbv Reeuwijk het bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Het is uiteindelijk aan de Huurcommissie om te bepalen of bezwaren wel of niet terecht zijn. Wbv Reeuwijk kan een bezwaar wel erkennen en de eerder voorgestelde huurverhoging aanpassen.

U levert inkomensverklaringen waarop nog geen definitief inkomen staat. Is dat een geldige onderbouwing van het inkomen in 2023? 
Ja, ook inkomensverklaringen met een ‘voorlopig’ inkomen moet Wbv Reeuwijk accepteren. De inkomensverklaringen over 2023 die de Belastingdienst medio 2024 afgeeft, geven nog bijna nooit het definitief vastgestelde inkomen. Wel geven die verklaringen de definitieve inkomensgegevens van werkgevers en uitkeringsinstanties en zijn daarom volgens de regelgeving correct bewijsmateriaal.

U komt pas na 1 juli met bewijsstukken voor uw bezwaar. Moet de bezwaarprocedure niet vóór 1 juli zijn afgerond? 
Nee, u kan een bezwaar dat vóór 1 juli is ingediend nog na 1 juli nader onderbouwen. Bij voorbeeld door het later leveren van een BRP-uittreksel (voorheen GBA-uittreksel), Verklaring geregistreerd inkomen (voorheen IB60-formulier) of bewijsmateriaal voor de categorie chronisch zieken en gehandicapten.

Hoe en wanneer moet Wbv Reeuwijk bezwaren tegen de huurverhoging naar de Huurcommissie sturen? 
De bezwaren die Wbv Reeuwijk vóór 1 juli heeft ontvangen – en waarover Wbv Reeuwijk geen overeenstemming met u heeft bereikt – moet Wbv Reeuwijk binnen zes weken na de voorgestelde huurverhogingsdatum doorsturen naar de Huurcommissie. Bij een huurverhoging op 1 juli 2024 stuurt Wbv Reeuwijk het bezwaar door vóór 11 augustus 2024. Bij elk bezwaar van u moet Wbv Reeuwijk een ‘verzoekschrift’ voegen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@wbvreeuwijk.nl of 0182 – 39 45 93.

 

 

Huurverlaging in 2024 voor huurders met een laag inkomen

U komt misschien in aanmerking voor de huurverlaging in de volgende situatie:

 • U komt mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:
 • vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of een woonwagen huurt bij een woningcorporatie;
 • u voor die woning of woonwagen niet in 2023 een huurverlaging voor lage inkomens heeft gehad; en
 • voor die woning of woonwagen meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt.
 • Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Voldoet u aan bovenstaande punten? Dan kunt u zelf tot en met 31 december 2024 om huurverlaging naar € 577,91 vragen.

Hoe vraagt u de huurverlaging aan?

Als u om huurverlaging vraagt, moet u een aantal dingen naar Wbv Reeuwijk sturen. Dat kan per post of via e-mail:

 • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden:
  • totaal aantal personen;
  • aantal inwonende kinderen;
  • leeftijden van die kinderen.
 • Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar:
  • Salarisstroken van de laatste 6 maanden;
  • overzicht van uw uitkering;
  • een verklaring van een boekhouder (als u zzp’er bent).

Een huurverlaging kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging in 2024 voor lage inkomens? | Rijksoverheid.nl.

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon 0182 – 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.30 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon 0182 – 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.