Selecteer een pagina

Governance

Financieel en verantwoording
Algemeen
Publicaties governance:

Governance

De Raad van Toezicht en de directie vinden goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. Het helpt Woningbouwstichting Reeuwijk om slagvaardig, beheerst en transparant te handelen. Daarom onderschrijven we de principes uit de Governancecode voor woningcorporaties.

Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. In het verlengde hiervan wordt ook de honoreringscode commissarissen woningcorporaties en de sector brede beloningscode bestuurders woningcorporaties nageleefd en kent zij een integriteitscode.

De code is een stelsel van activiteiten en maatregelen dat richting geeft voor verbetering van onze kwaliteiten, het afleggen van verantwoording en het bieden van transparantie. Het naleven van de principes is ook van belang bij het aantrekken, binden en behouden van commissarissen, bestuurders en medewerkers. Wij gebruiken de codes als een stimulans voor de ontwikkeling van een juiste en betrokken houding bij de medewerkers van Woningbouwstichting Reeuwijk.

Naast de code kennen wij ook statuten, een reglement Raad van Commissarissen en een directiereglement. Woningbouwstichting Reeuwijk is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Raad van Commissarissen van Woningbouwstichting Reeuwijk houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken, vanuit de vastgestelde en goedgekeurde visie en ambitie van Woningbouwstichting Reeuwijk. De toezichthouders geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie voor het bewerkstelligen van een goed bestuur van de vereniging. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn uitgewerkt in het reglement Raad van Commissarissen. De beloning van directie en commissarissen voldoen aan de honoreringscode VTW (WNT2). Meer over de beloning leest u in ons jaarverslag.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de integriteit van beleid en beheer van het volkshuisvestelijk vermogen door woningcorporaties.

De accountant speelt een belangrijke rol bij corporate governance binnen Woningbouwstichting Reeuwijk.  De accountant heeft tot taak om een verklaring af te geven bij de jaarrekening. De accountant is op aanvraag aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie en minimaal eenmaal per jaar bij de Raad van Commissarissen vergadering (vaststelling van de jaarrekening).