Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl
Vacature
04-09-2019 15:14
VACATURE
Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders

Profiel Financiën
 
Organisatie en context

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft een woningbestand van 1.100 woningen verdeeld over de kernen Driebruggen, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk en Waarder. Als maatschappelijke organisatie op het gebied van wonen, wil de corporatie midden in de maatschappij staan.

De focus
Woningbouwvereniging Reeuwijk is sterk verbonden in en met de kernen Reeuwijk- Dorp, Reeuwijk-Brug, Sluipwijk, Waarder en Driebruggen. Daar ligt de kracht en die kracht wil Wbv Reeuwijk in deze kernen blijvend inzetten. De focus ligt dus op de voormalige gemeente Reeuwijk. Daar ligt ook een belangrijke opgave om, gezien de sterke vergrijzing in de komende jaren en de leeftijd van het woningbezit, dit woningbestand aan te passen en goed te laten aansluiten bij de toekomstige woningwensen.

Natuurlijk richt de corporatie zich daarbij vooral op de lagere inkomensgroepen. Gezien het belang van de doorstroming in de woningmarkt en de huurwens van vooral de senioren met een middeninkomen, heeft Wbv Reeuwijk ook de ambitie voor die groep een woonwens te vervullen. Daarbij wordt gekozen voor een versterking van de kwaliteit van het woningbezit, ook op gebied van duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad.

Wbv Reeuwijk gaat verder dan vastgoed alleen: mensen moeten prettig kunnen wonen en leven. Daarnaast is uiteraard ook stil gestaan bij goed wonen in een prettige woon- en leefomgeving. Dat kan niet alleen, maar gezamenlijk met de maatschappelijke partners. Samen wordt het woon- en leefgenot gestimuleerd en worden problemen bij de huurders tijdig gesignaleerd.

Voor meer informatie over Wbv Reeuwijk kijkt u op www.wbvreeuwijk.nl.

Functie

Algemeen kwaliteitsprofiel
De leden van de Raad van Commissarissen zijn generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op een van de aandachtsgebieden van de vereniging. Samen vormen de leden van de raad een multidisciplinair team waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvC dienen zodanig te zijn dat één kwalitatief geheel wordt bereikt. Van alle leden wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met huurdersbelangen.


Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• Het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie en het werkgebied.
• Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (hbo/academisch denkniveau).
• Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor het bestuur voor diverse (deel)terreinen van het beleid.
• Het hebben van kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen.
• Het hebben van inzicht in strategische vraagstukken.
• In staat zijn in teamverband te werken.
• Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie.
• Ook informatiebronnen hebben buiten de volkshuisvesting.
• Zakelijkheid kunnen combineren met sociale bewogenheid.
• Voldoende tijd ter beschikking te hebben.

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Wbv Reeuwijk voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.

Achtergrond
De Raad van Commissarissen als geheel heeft de volgende achtergrond:
- bestuurlijke ervaring;
- breed netwerk;
- maatschappelijke betrokkenheid;
- zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

Conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Autoriteit Woningcorporaties moeten de volgende expertisegebieden in de Raad belegd zijn:

Governance
Bijvoorbeeld:
• heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
• heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder;
• is actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
• heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
• heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

Volkshuisvestelijk
Bijvoorbeeld:
• kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb-niet-daeb e.d.);
• ervaring met besturen van of toezicht houden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling;
• kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken;
• kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
• kennis van de (lokale) woningmarkt;
• kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
• kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

Vastgoedontwikkeling en -beheer
Bijvoorbeeld:
• heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste regels met betrekking tot aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
• heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
• heeft kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudssystematiek bij woningcorporaties.

Financiën en control
Bijvoorbeeld:
• kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
• kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
• in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s ;
• kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
• kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
• kennis van waarderingsmethoden vastgoed.

Juridische zaken
Bijvoorbeeld:
• kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
• kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
• kennis van statuten/reglementen.


Specifiek profiel: Financiën

Het nieuw te werven lid RvC wordt benoemd op voordracht van de Huurdersvereniging Reeuwijk.

Voor deze vacature geldt dat gezocht wordt naar kandidaten die aan onderstaand kwaliteitsprofiel voldoen:
• aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
• inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders en doelgroepen van Wbv Reeuwijk;
• de commissaris heeft intrinsiek de belangstelling om met de huurdersvereniging en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen;
• heeft kennis van, inzicht in en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie, de financierbaarheid en de continuïteit van een onderneming;
• heeft kennis van en ervaring met risicomanagement (op bestuurlijk niveau) en compliance;
• heeft kennis en ervaring om investeringsbeslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen, waaronder projectfinanciering; 
• is geïnteresseerd in de specifiek voor de woningcorporaties geldende financiële wet- en regelgeving;
• heeft binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• laagdrempelig, toegankelijk en empathisch;
• passend in team RvC;

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld. In bijlage 1 is dit overzicht opgenomen.


Vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft heeft de RvC een eigen regeling binnen de wettelijke kaders.


Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor 21 september 2019.

PublicSpirit voert eind september de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten aan de selectiecommissie begin oktober presenteren. Vervolgens vinden medio oktober de gesprekken bij Woningbouwvereniging Reeuwijk plaats.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6930.

Een pre employment screening maakt onderdeel uit van de procedure.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit.
De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).
Te Huur:
04-09-2019 10:43
Inloopavond nieuwbouw in Waarder
05-07-2019 10:32
Op 4 juli was er in de Huiskamer van Waarder een informatie inloopavond over het nieuwbouwproject in Waarder.

Heeft u deze avond gemist?  Klik dan HIER om meer informatie over het project te lezen.

Zijn er vragen dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.
Info-inloopavond 4 juli
27-06-2019 10:06
Maken woningcorporaties veel winst
17-06-2019 15:06
Maken woningcorporaties veel winst?
Aedes toont in onderstaand schema de cijfers over 2016.
Spreekuur Driebruggen
12-06-2019 09:10
Openingstijden kantoor
15-05-2019 12:26


Ons kantoor is gesloten op:


Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019

Vrijdag 31 mei 2019

2e pinksterdag maandag 10 juni 2019Voor spoedeisende zaken belt u naar:  0182-39 45 93Algemene Ledenvergadering
10-05-2019 10:40


Te downloaden stukken:

Notulen Algemene Ledenvergadering 28 november 2018
Jaarverslag 2018
Project in Waarder van start
04-04-2019 16:15
Op 3 april jl. is het contract getekend door Vincent van Luit van Woningbouwvereniging Reeuwijk en Arjan Griffioen van Aannemersbedrijf Goudriaan Jongerius voor het slopen van 7 woningen aan de Koningin Julianastraat 14 t/m 20 en Prinses Beatrixstraat 6 t/m 10 in Waarder, en het bouwen van 8 eengezinswoningen en 4 kleine wooneenheden voor starters.
Met dit plan voegen we nieuwe moderne woningen toe die ook energieneutraal zijn. Deze Nul op de Meter woningen zijn zeer goed geïsoleerd en wekken hun eigen energie op door middel van een warmtepomp en zonnepanelen. Door middel van deze installaties wordt energie op een duurzame wijze opgewekt en verbruikt.
Met deze woningen voegen we woningen toe in Waarder waar veel vraag naar is en dragen we ook bij aan onze maatschappelijke taak naar een CO2 neutraal woningbestand.Wim de Jong (projectleider i.o. WBV Reeuwijk)), Ben van de Par (Teamleider Techniek A.I. WBV Reeuwijk), (Ton Bohmer (projectleider Goudriaan Jongerius) Vincent van Luit (directeur WBV Reeuwijk) en Arjan Griffioen (directeur Goudriaan Jongerius)
Inloopspreekuur in Waarder
11-03-2019 12:18
>>
Nieuws overzicht

Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier