Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl
Algemene Ledenvergadering
15-11-2018 15:36
Als vereniging houden we minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op:

Woensdag 28 november 2018 om 19.30 uur

in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk

U kunt onderstaande stukken downloaden:

Agenda
Notulen Algemene Ledenvergadering 13 juni 2018
Begroting 2019 en meerjarenplanning
Statutenwijziging* Akte van statutenwijziging en doorlopende tekst statuten

* De Autoriteit Woningcorporaties heeft geconstateerd dat enkele bepalingen in de statuten van woningcorporaties aangepast moeten worden.
In ons geval gaat het om 4 artikelen:
1 Artikel 9.1. Als wijziging is nu expliciet in de statuten opgenomen, ondanks dat dit ook al in de wet is geregeld, dat voor dat een nieuwe directeur-bestuurder wordt benoemd, de Raad van Commissarissen de algemene ledenvergadering de mogelijkheid biedt daarover schriftelijk advies uit te brengen.
2 Artikel 12.1 Het gaat hier om een tekstuele formaliteit.
3 Artikel 15.3 Dit betreft de regeling waarin op moment dat de Raad van Commissarissen in belet of ontstentenis verkeert (bijvoorbeeld indien allen in één keer zouden zijn afgetreden), is geregeld dat er op dat moment continuïteit is gewaarborgd voor de bezetting van de Raad van Commissarissen.
4 Artikel 32 De eerder in de statuten genoemde harde datum waarop het jaarverslag uiterlijk dient te zijn goedgekeurd, wordt nu tekstueel gekoppeld aan de wettelijke termijn die daarvoor is bepaald.

U vindt de wijzigingen in de bijgaande akte van statutenwijziging en de nieuwe concept statuten.


 
Bouw 5 NoM woningen
14-11-2018 10:10
Binnenkort gaat de bouw van start van de 5 Nul op de Meter woningen gelegen aan de Oude Tol te Reeuwijk. Dit project wordt gerealiseerd door Stichting Eco-Wonen (dus niet door Woningbouwvereniging Reeuwijk). De woningen zijn levensloopbestendig en van het gas af. Er is één woning vrij gekomen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met mevrouw Truus Koppers, truuskoppers@hetnet.nl of kijk voor meer informatie op de website van Eco-Wonen: http://www.eco-wonen-reeuwijk.nl
Spreekuur in Waarder
12-11-2018 14:16
HV Reeuwijk
05-11-2018 15:28
Belangrijk als u zelf de huur overmaakt
29-10-2018 12:00
Maakt u zelf de huur aan ons over? Sinds kort is er wanneer u geld overmaakt, een controle van het rekeningnummer en de naam.
Hierdoor kan het gebeuren dat een betaling niet lukt omdat de naam van de ontvanger niet correct is.

Voor betalingen aan Woningbouwvereniging Reeuwijk betekent dit dat u als ontvanger WBV Reeuwijk moet vermelden.
(dus niet Woningbouwvereniging Reeuwijk)

Hier leest u meer over het betalen van de huur.
PERSBERICHT
10-10-2018 15:27
PERSBERICHT 3 oktober 018


Plan voor nieuwe appartementen aan de Raadhuisweg
Woningbouwvereniging Reeuwijk wil 10 woningen aan de Raadhuisweg slopen en vervangen door 36 appartementen.
Het plan levert daarmee 26 extra woningen op, een belangrijke uitbreiding van het aanbod aan sociale huurwoningen in Reeuwijk.
In het ontwerp wordt gerefereerd aan de huidige bebouwing door een uitbouw aan de voorzijde in een vergelijkbare stijl.Grondig onderzoek
Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft grondig onderzoek gedaan naar de toekomst-mogelijkheden voor de 10 huurwoningen aan de Raadhuisweg.
Hierbij heeft zij gekeken naar de mogelijkheden voor renovatie en sloop/nieuwbouw.
Ook de cultuurhistorische waarde van de woningen zijn onderdeel geweest van het onderzoek, daarnaast zijn de volkshuisvestelijke, financiële en duurzaamheidsaspecten onderzocht.
Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Reeuwijk hebben op basis van het onderzoek besloten dat nieuwbouw van 36 appartementen de meest verantwoorde keuze is.
De klankbordgroep die bij het project betrokken is en bestaat uit een vertegenwoordiging van de bewoners, geeft de voorkeur aan renovatie.
Het college van B&W ziet beperkte mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal woningen in Reeuwijk-Brug en is daarom blij met de extra woningen in dit plan.
Het college kan zich dan ook vinden in het besluit van de woningbouwvereniging. Vanwege de cultuurhistorische waarde van de woningen wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad naar verwachting eind dit jaar.

26 extra woningen
Nieuwbouw op de Raadhuisweg levert 26 woningen extra op voor één- of tweepersoons huishoudens. Dit is een mooie uitbreiding van het aanbod aan sociale huurwoningen voor zowel ouderen als starters. Het nieuwbouwplan draagt er aan bij dat wonen in Reeuwijk-Brug in de toekomst ook voor deze groepen aantrekkelijk blijft.

Knipoog naar bestaande bouw
De plannen voor de 36 appartementen voorzien in 4 gebouwen van 9 appartementen van driehoog.
De gebouwen worden ontworpen met een knipoog naar de bestaande bouw en met respect voor de stedenbouwkundige structuur.
De woningen worden duurzaam en gasloos. De huurprijs is vanaf ca. € 550,00 met recht op huurtoeslag.
De verwachting is dat, als de plannen worden goedgekeurd, in 2020 de sloop en nieuwbouw kan starten.

Voorrang bij toewijzing
Voor de huidige bewoners geldt een sociaal plan, dat nader wordt uitgewerkt met de huurdersvereniging en bewoners.
Hierin staan de plichten van Woningbouwvereniging Reeuwijk en de rechten van de huurder beschreven.
Zo hebben bewoners recht op een verhuiskostenvergoeding en krijgen zij voorrang bij de toewijzing van onze huurwoningen en een terugkeergarantie naar de nieuwbouw.
Start sloop Kerverland
10-10-2018 10:07
Zoals bekend heeft de sloop van de appartementen Kerverland vertraging opgelopen door de aanwezigheid van vleermuizen.
Inmiddels heeft de Omgevingsdienst Haaglanden ontheffing verleend. Dit betekent dat de appartementen gesloopt kunnen worden.

Start sloop vrijdag 12 oktober a.s.
Aanstaande vrijdag start sloopbedrijf Gebr. Olieman uit Reeuwijk met de sloopwerkzaamheden.
Het sloopbedrijf voert de werkzaamheden met een grote rupskraan uit op werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

Routing en afronding werkzaamheden
De vrijkomende materialen worden via het verharde voorterrein en de Molendijk afgevoerd.
De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden half november 2018 zijn afgerond.
Voor uw informatie: het puin dat vrijkomt wordt op de locatie gebroken.

Contactpersoon Gebr.Olieman
Sloop gaat gepaard met enige overlast. We vertrouwen op begrip hiervoor.
Indien u nader geïnformeerd wilt worden over de sloopwerkzaamheden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de projectleider van het sloopbedrijf:
Johan Smit, telefoon  (0182 ) 39 53 99

Vragen?
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Jos Koene of Elma Huisman via het algemene telefoonnummer (0182) 39 45 93 of per mail via info@wbvreeuwijk.nl.

     
 
Uitbreiding service reparatieonderhoud
08-10-2018 14:12
Per 1 oktober 2018 heeft Woningbouwvereniging Reeuwijk haar service uitgebreid voor het reparatieonderhoud.

Uitbreiding service reparatieonderhoud
Vanaf nu kunt u, als het u zelf niet meer lukt, ons vragen om kleine reparaties uit te voeren.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het vervangen van een defecte douchekop, het vervangen van kraanleertjes bij lekkage van de kraan of het vastzetten van de trapleuning.

Brochure
Wilt u weten welke reparaties door Woningbouwvereniging Reeuwijk worden uitgevoerd, check  dan hier brochure.


Reparaties melden
U kunt uw reparatieverzoeken melden via onze website: of telefonisch (0182) 39 45 93, keuze 1. De reparatieafdeling kan dan gelijk met u een tijdstip inplannen waarop de klacht kan worden verholpen.
TE KOOP
11-09-2018 16:29
Vraagprijs: € 175.000 k.k.

Om zittende huurders en starters een kans te geven een woning te kopen, geldt een voorrangsregeling.
1e voorrang: zittende huurder of familie in de eerste graad.
2e voorrang: huurders vanuit een huurwoning van Woningbouwvereniging Reeuwijk.
3e voorrang: starters op de koopmarkt, die inwoner zijn van Reeuwijk, Driebruggen, Waarder.

Deze groepen hebben de eerste twee weken dat een woning is gepubliceerd op Funda voorrang in de volgorde zoals hierboven is genoemd.

Voor meer informatie kunt u terecht op FUNDA of bij de makelaar, Slingerland makelaardij 
Even voorstellen...
03-07-2018 12:29
Mijn naam is Babette Kissing. Ik ben 39 jaar en woon in Hekendorp. Sinds 1 mei ben ik werkzaam bij woningbouwverniging Reeuwijk als medewerker technisch- en wijkbeheer. Dat houdt in dat ik mij bezig hou met woningmutaties en klachten/storingen aan woningen en/of omgeving. Hiervoor werkte ik ruim 20 jaar bij een groot onderhoudsbedrijf. De vacature voor deze functie sprak mij direct aan!

In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag. Ik kom dan ook graag in het gebied rond de Reeuwijkse Plassen. Ik bezoek met enige regelmaat een concert en festival. Ik heb 2 kinderen van 6 en 8 jaar waarmee ik graag activiteiten onderneem.

Voor het werk ben ik veel buiten bezig. U kunt mij fietsend, lopend of in onze nieuwe bedrijfsauto tegenkomen. U mag mij altijd aanspreken. Ik maak graag kennis en beluister uw verhalen over de wijk, de woningen en de omgeving.

                                                                                    


>>
Nieuws overzicht

Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier