Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl

Algemene Ledenvergadering

Als vereniging houden we minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering

De laatst gehouden Algemene Ledenvergadering was op:

 Woensdag 28 november 2018 om 19.30 uur
 in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk

hier leest u een korte samenvatting van wat er deze vergadering is besproken.* De Autoriteit Woningcorporaties heeft geconstateerd dat enkele bepalingen in de statuten van woningcorporaties aangepast moeten worden.
In ons geval gaat het om 4 artikelen:
1 Artikel 9.1. Als wijziging is nu expliciet in de statuten opgenomen, ondanks dat dit ook al in de wet is geregeld, dat voor dat een nieuwe directeur-bestuurder wordt benoemd, de Raad van Commissarissen de algemene ledenvergadering de mogelijkheid biedt daarover schriftelijk advies uit te brengen.
2 Artikel 12.1 Het gaat hier om een tekstuele formaliteit.
3 Artikel 15.3 Dit betreft de regeling waarin op moment dat de Raad van Commissarissen in belet of ontstentenis verkeert (bijvoorbeeld indien allen in één keer zouden zijn afgetreden), is geregeld dat er op dat moment continuïteit is gewaarborgd voor de bezetting van de Raad van Commissarissen.
4 Artikel 32 De eerder in de statuten genoemde harde datum waarop het jaarverslag uiterlijk dient te zijn goedgekeurd, wordt nu tekstueel gekoppeld aan de wettelijke termijn die daarvoor is bepaald.

U vindt de wijzigingen in de bijgaande akte van statutenwijziging en de nieuwe concept statuten


U kunt lid worden van onze vereniging
Woningbouwvereniging Reeuwijk is een vereniging. Dit betekent dat u lid kunt worden. Bijvoorbeeld als u inspraak wilt in ons beleid. Wij houden twee  keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Wilt u lid worden?
Vul dan het onderstaande inschrijfformulier in. U kunt lid worden als u ouder dan 18 jaar én huurder van Woningbouwvereniging Reeuwijk bent. U betaalt € 3,00 per jaar voor uw lidmaatschap.

*
*
*
*
*
*
*

 
 

Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier